J1數學

 

1.         課本及作業(新作)1A, 1B, 1A1B

2.         補充(思作)上下學期各一冊;

3.         工作紙

 

習作:

 

1.         所有功課均用鉛筆作答,藍原子筆改正;

2.         建議家長不宜吩咐學生提早完成所有課本及作業的練習,如有需要,可自行購買補充;

 

評估:

 

1.         進展性評估:每段考2次,不計算在考試成績內,表現良好者,可獲優點;

2.         幼小銜接:第一段考及首兩次進展性評估均讀卷